افتخارات 

سال 1387

هیات نجات غریق آذربایجانشرقی با کسب 515 امتیاز در سال 1387 عنوان دومین هیات فعال در کشور را به خود اختصاص داد.

عملکرد هیات در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
متوسط
ضعیف