مقالات علمی و ورزشی 
عملکرد هیات در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
متوسط
ضعیف