غواصی 

صفحه در دست طراحي مي باشد info@eals.ir

عملکرد هیات در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
متوسط
ضعیف